National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Beitrăge zur synthese von potentiell gefăbwirksamen N1-Phenylguanylhydrazonen, N1, N2-Diphenylguanylhydrazonen sowie von kondensationsprodukten einiger 3-bzw. 4-Amino 1,2,4-Triazole mit carbonylverbindungen 1977

Beitrăge zur synthese von potentiell gefăbwirksamen N1-Phenylguanylhydrazonen, N1, N2-Diphenylguanylhydrazonen sowie von kondensationsprodukten einiger 3-bzw. 4-Amino 1,2,4-Triazole mit carbonylverbindungen, 1977

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x