National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Combinet application of structủal geology, the mechanics of discrete media and the analysis of in situ stresses and displacements fỏ the modelling of mechanical behaviour of fractured rock masses 2013

Combinet application of structủal geology, the mechanics of discrete media and the analysis of in situ stresses and displacements fỏ the modelling of mechanical behaviour of fractured rock masses, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x