National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Cấu trúc, ngữ nghĩa và ngữ dụng của câu quảng cáo bằng tiếng Việt : Đối chiếu với câu quảng cáo bằng tiếng Anh 2013

Cấu trúc, ngữ nghĩa và ngữ dụng của câu quảng cáo bằng tiếng Việt : Đối chiếu với câu quảng cáo bằng tiếng Anh, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x