National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm phân loại và sinh học của Bactrocera carambolae Drew & Hancock và Bactrocera Tauwalker và biện pháp phòng trừ ruồi đục quả trước và sau thu hoạch ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 2013

Đặc điểm phân loại và sinh học của Bactrocera carambolae Drew & Hancock và Bactrocera Tauwalker và biện pháp phòng trừ ruồi đục quả trước và sau thu hoạch ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x