National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá kỹ thuật chuyển vi mạch máu trong ghép thận từ người cho sống vào hốc chậu phải 2013

Đánh giá kỹ thuật chuyển vi mạch máu trong ghép thận từ người cho sống vào hốc chậu phải, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x