National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số bôi trơn-làm nguội tối thiểu đến quá trình tiện cứng thép 9XC 2013

Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số bôi trơn-làm nguội tối thiểu đến quá trình tiện cứng thép 9XC, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x