National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > An improved approach to the lean subcontracting procurement process (LSPP) for construction contractor with cases 2013

An improved approach to the lean subcontracting procurement process (LSPP) for construction contractor with cases, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x