National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết bị làm khô màng hạt gấc bằng phương pháp sấy thăng hoa 2013

Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết bị làm khô màng hạt gấc bằng phương pháp sấy thăng hoa, 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x