National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở và những người có uy tín ở thôn bản trong phát triển cộng đồng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (Nghiên cứu trường hợp tại huyện Xay Tha Ny và huyện Na Xai Thoong, Tp. Viêng Chăn) 2013

Vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở và những người có uy tín ở thôn bản trong phát triển cộng đồng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (Nghiên cứu trường hợp tại huyện Xay Tha Ny và huyện Na Xai Thoong, Tp. Viêng Chăn), 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x