National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện từ của perovskite ABO3 (BaTi1-xFexO3 & BaTi1-xMnxO3) 2013

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện từ của perovskite ABO3 (BaTi1-xFexO3 & BaTi1-xMnxO3), 2013

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x