National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm giải phẫu động mạch thận ở người bình thường và người có bệnh lý khúc nối bể thận - niệu quản 2012

Đặc điểm giải phẫu động mạch thận ở người bình thường và người có bệnh lý khúc nối bể thận - niệu quản, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x