National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chế tạo vật liệu chấm lượng tử CdSe/ZnS, phân tán chúng trong polymer và nghiên cứu tính chất quang 2012

Chế tạo vật liệu chấm lượng tử CdSe/ZnS, phân tán chúng trong polymer và nghiên cứu tính chất quang, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x