National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chế tạo vật liệu Prussian blue MxAy[B(CN)6]z.nH2O và nghiên cứu ảnh hưởng của các kim loại chuyển tiếp lên một số tính chất của chúng 2012

Chế tạo vật liệu Prussian blue MxAy[B(CN)6]z.nH2O và nghiên cứu ảnh hưởng của các kim loại chuyển tiếp lên một số tính chất của chúng, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x