National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bài toán biên ban đầu thứ hai đối với hệ Hyperbolic mạnh trong miền trụ vô hạn với đáy không trơn 2012

Bài toán biên ban đầu thứ hai đối với hệ Hyperbolic mạnh trong miền trụ vô hạn với đáy không trơn, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x