National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Áp dụng phương pháp hoá học lượng tử nghiên cứu thông số nhiệt động học, đường phản ứng của gốc tự do Metyliđin trong một số phản ứng 2012

Áp dụng phương pháp hoá học lượng tử nghiên cứu thông số nhiệt động học, đường phản ứng của gốc tự do Metyliđin trong một số phản ứng, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x