National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên 2012

Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x