National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá chức năng tâm thu và tâm trương thất trái bằng chỉ số TEI (TEI Index) ở bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống 2012

Đánh giá chức năng tâm thu và tâm trương thất trái bằng chỉ số TEI (TEI Index) ở bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x