National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Các phương pháp Monte Carlo giải một số lớp bài toán điều khiển và ứng dụng 2012

Các phương pháp Monte Carlo giải một số lớp bài toán điều khiển và ứng dụng, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x