National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá sức cản động mạch phổi bằng siêu âm - doppler tim trước và sau điều trị đóng lỗ thông liên nhĩ 2012

Đánh giá sức cản động mạch phổi bằng siêu âm - doppler tim trước và sau điều trị đóng lỗ thông liên nhĩ, 2012

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x