National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Photoinduced electron transfer reactions between 2,2'-Dipyvidyl, 3,3', 4,4'-benzophenone tetracarboxylic acid and various DNA-bases and amino acids in aqueous solution of different pH 2011

Photoinduced electron transfer reactions between 2,2'-Dipyvidyl, 3,3', 4,4'-benzophenone tetracarboxylic acid and various DNA-bases and amino acids in aqueous solution of different pH, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x