National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > An adaptive tunable vibration absorber using magnetorheological elastomers for vibration control of vehicle powertrains 2011

An adaptive tunable vibration absorber using magnetorheological elastomers for vibration control of vehicle powertrains, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x