National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu biến đổi các thông số siêu âm doppler mô cơ tim ở bệnh nhận bệnh động mạch vành 2011

Nghiên cứu biến đổi các thông số siêu âm doppler mô cơ tim ở bệnh nhận bệnh động mạch vành, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x