National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Методика обучения аудированию Pусской речи студентов - филологов в Tхайнгуенском университете по коммуникативно - индивидуализированному подходу 2011

Методика обучения аудированию Pусской речи студентов - филологов в Tхайнгуенском университете по коммуникативно - индивидуализированному подходу, 2011

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x