National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > A firm level anaalysis of supporting industries in Hanoi city - Vietnam: application of resource-based view, industrial organization and organizational economics 2010

A firm level anaalysis of supporting industries in Hanoi city - Vietnam: application of resource-based view, industrial organization and organizational economics, 2010

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x