National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Gây mê hồi sức mổ phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận: phân tích kết quả và các yếu tố nguy cơ 2010

Gây mê hồi sức mổ phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận: phân tích kết quả và các yếu tố nguy cơ, 2010

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x