National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bài toán biên ban đầu thứ hai đối với hệ Schrodinger trong hình trụ với đáy không trơn 2010

Bài toán biên ban đầu thứ hai đối với hệ Schrodinger trong hình trụ với đáy không trơn, 2010

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x