National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Hoàn thiện kiểm toán chi ngân sách địa phương của Kiểm toán Nhà nước ở Việt Nam hiện nay 2010

Hoàn thiện kiểm toán chi ngân sách địa phương của Kiểm toán Nhà nước ở Việt Nam hiện nay, 2010

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x