National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Development of a new mouse model to study long term actions of estradiol and genistein in the heart: Roles of estrogen receptor subtypes 2009

Development of a new mouse model to study long term actions of estradiol and genistein in the heart: Roles of estrogen receptor subtypes, 2009

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x