National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > A study of aerodynamic wind loads on tall buildings using wind tunnel tests and numerical simulations 2009

A study of aerodynamic wind loads on tall buildings using wind tunnel tests and numerical simulations, 2009

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x