National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tổng công ty nhà nước theo mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam 2009

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tổng công ty nhà nước theo mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, 2009

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x