National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Abrasive grain efficiency for grinding sapphire substrates as well as a magnesium alloy and the development of its evaluation method by surface roughness measurements 2009

Abrasive grain efficiency for grinding sapphire substrates as well as a magnesium alloy and the development of its evaluation method by surface roughness measurements, 2009

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x