National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm Giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng dạy học 2008

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm Giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng dạy học, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x