National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá ảnh hưởng của việc phun thuốc trừ sâu đến khía cạnh sinh thái - sâu hại và thiên địch - trong nền thâm canh cao đối với cây lúa; nghiên cứu đặc thù tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 2008

Đánh giá ảnh hưởng của việc phun thuốc trừ sâu đến khía cạnh sinh thái - sâu hại và thiên địch - trong nền thâm canh cao đối với cây lúa; nghiên cứu đặc thù tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x