National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Sterilisation conditions for gamma irradiation of bone allografts to optimise mechanical and biological performance 2008

Sterilisation conditions for gamma irradiation of bone allografts to optimise mechanical and biological performance, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x