National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu quan hệ giữa thông số L/T và số lá cánh bánh công tác Z1 cho bơm hướng trục có số vòng quay đặc trưng từ 1000V/PH để phục vụ tưới tiêu cho điều kiện cột nước thấp ở Việt Nam 2008

Nghiên cứu quan hệ giữa thông số L/T và số lá cánh bánh công tác Z1 cho bơm hướng trục có số vòng quay đặc trưng từ 1000V/PH để phục vụ tưới tiêu cho điều kiện cột nước thấp ở Việt Nam, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x