National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở polyamit 6 (PA6), polypropylen (PP), và blend PA6/PP gia cường bằng nanoclay 2008

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở polyamit 6 (PA6), polypropylen (PP), và blend PA6/PP gia cường bằng nanoclay, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x