National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học môn bắn súng thể thao ở trường Đại học Thể dục Thể thao 2008

Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học môn bắn súng thể thao ở trường Đại học Thể dục Thể thao, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x