National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Synthèse de copolymères amphiphiles à blocs POE-PS application à la stabilisation d'émulsions inverses en vue de la formation de microcapsules polyamide à coeur aqueux par polycondensation interfaciale 2008

Synthèse de copolymères amphiphiles à blocs POE-PS application à la stabilisation d'émulsions inverses en vue de la formation de microcapsules polyamide à coeur aqueux par polycondensation interfaciale, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x