National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Survivin and aurora B kinase, two targets in the search for anti-mitotic drugs ; indetification of a new class of aurora kinase inhibitors 2008

Survivin and aurora B kinase, two targets in the search for anti-mitotic drugs ; indetification of a new class of aurora kinase inhibitors, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x