National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu bảo quản một số rau quả bằng kỹ thuật bao gói khí điều biến 2008

Nghiên cứu bảo quản một số rau quả bằng kỹ thuật bao gói khí điều biến, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x