National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Modifications de la physiologie de la levure Saccharomyces cerevisiae par des chagements d'environnements redox et gazeux en conditon de brasserie 2008

Modifications de la physiologie de la levure Saccharomyces cerevisiae par des chagements d'environnements redox et gazeux en conditon de brasserie, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x