National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu sức sản xuất, chọn lọc nhân thuần chim bồ câu Pháp nhập nội (dòng VN1) và khả năng cho thịt của con lai giữa dòng VN1 và bồ câu nội 2008

Nghiên cứu sức sản xuất, chọn lọc nhân thuần chim bồ câu Pháp nhập nội (dòng VN1) và khả năng cho thịt của con lai giữa dòng VN1 và bồ câu nội, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x