National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá tính khả thi và kết quả của phẫu thuật khâu treo trong điều trị trĩ vòng 2008

Đánh giá tính khả thi và kết quả của phẫu thuật khâu treo trong điều trị trĩ vòng, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x