National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Influences of alternative fuels and EGR on thermodynamice parameters and emissions of a heavy-duty engine 2007

Influences of alternative fuels and EGR on thermodynamice parameters and emissions of a heavy-duty engine, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x