National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Cовершенствование методов воздействия на призабойную зону и увеличение производительности скважин фундамента на примере месторождения "Белый тигр" (СРВ) 2007

Cовершенствование методов воздействия на призабойную зону и увеличение производительности скважин фундамента на примере месторождения "Белый тигр" (СРВ), 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x