National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Phát triển một số kỹ thuật giấu dữ liệu trong ảnh ứng dụng trong trao đổi thông tin 2007

Phát triển một số kỹ thuật giấu dữ liệu trong ảnh ứng dụng trong trao đổi thông tin, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x