National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Proteomic profiling of the influence of the histone deacetylase inhibitor SAHA on gene expression and protein acetylation in the prostate carcinoma cell line PC-3 2007

Proteomic profiling of the influence of the histone deacetylase inhibitor SAHA on gene expression and protein acetylation in the prostate carcinoma cell line PC-3, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x