National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Синтез, строение и свойства 4-арил-з-арилгидроксиметил-у-пиперидолов, [1,3,2] диокса(оксаза) борининопиперидинов и бис[бетзо] азакраунофанов с у-пиперидоновым фрагментом 2007

Синтез, строение и свойства 4-арил-з-арилгидроксиметил-у-пиперидолов, [1,3,2] диокса(оксаза) борининопиперидинов и бис[бетзо] азакраунофанов с у-пиперидоновым фрагментом, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x