National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Effects of supply systems on firm's capabilities building in new emerging economies: the case of Vietnam's motorcycle industry 2007

Effects of supply systems on firm's capabilities building in new emerging economies: the case of Vietnam's motorcycle industry, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x