National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Development of hot-melt pan-coating, application to sustained release capsules and tamper resistant-coating; formulation of verapamil HC1 and diltiazem HC1 semisolid matrix capsules ; novel sustained release tablet of glipizide ; compression of coated dru 2006

Development of hot-melt pan-coating, application to sustained release capsules and tamper resistant-coating; formulation of verapamil HC1 and diltiazem HC1 semisolid matrix capsules ; novel sustained release tablet of glipizide ; compression of coated dru, 2006

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x